• Lise Thorn, skoleleder
  • Mette Nielsen, lærer

Jul, jul, jul ...
Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik,julegaver, julekalendere, julehjerter, julenisse, julemad, julehygge… December burde starte med J, for der findes vel næppe en måned hvor ét bestemt ord bruges så ofte. Og selv om december kan give sved på panden over alt det, der skal nås, så er det vist den måned, som langt de fl este glæder sig mest til. Derfor skal vi også huske på at lade julefreden sænke sig. Lige nu er juleklipperiet godt i gang i klasserne. Guirlanderne er stadig et hit, akkurat som da jeg var barn. Indskolingen holdt traditionen tro fælles jule-, hygge-, klippe-, legedag den sidste torsdag i november – en dag hvor børn, lærere og pædagoger sammen skaber en rigtig god stemning i hele afdelingen.

Luciaoptoget
Torsdag den 13. december blev „lyset båret ind“ i aulaen af Luciaoptoget, og ganske som der plejer, kom en lille klump i halsen, fordi synet, stemningen og sangen er bevægende og intens. Også i år fik optoget mulighed for at øve sig med publikum inden selve dagen, fordi der tirsdag den 11. december var generalprøve i Skelager Kirke. I ledelsesteamet får vi for tiden rig mulighed for at se de pyntede klasselokaler. Det gør vi, fordi vi har sat gang i en „konkurrence“, i håb om at få alle klasselokaler til at fremstå mere indbydende og med den hensigt, at eleverne skal tage et større ansvar i det arbejde. Vi foretager stikprøvekontroller én gang om ugen, og hver fredag sættes en smiley op, som enten kan være glad, sur eller give en „advarsel“. Første gang, der kåres en vinder, er til juleafslutningen i aulaen fredag d. 21/12. Der er kun én klasse, der kan vinde – og præmien er noget, som hele klassen kan få glæde af. Vi oplever, at det tages meget seriøst, så det kan blive en særdeles svær kunst kun at udnævne én klasse blandt 34. Vi fortsætter imidlertid konkurrencen eft er juleferien og frem til sommerferien, så fl ere klasser kan få mulighed for at vinde. Hvert eft erår udfylder alle elever en trivselsundersøgelse, hvor resultaterne afspejler både det fysiske og psykiske læringsmiljø samt elevernes generelle sundhed. Generelt er resultaterne gode, men den nævnte smiley-konkurrence er også en konsekvens af undersøgelsen, idet fl ere (især de ældre) elever har peget på, at de ikke synes skolen er pæn! Noget vi glæder os over er, at der igen i år ser ud til, at der stort set ikke fi nder mobning sted! Det vidner på, at klassernes og skolens arbejde med trivsel virker! En anden glædelig ting er, at bade alkohol og rygning blandt de ældste elever ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit. I hver klasse følger klaselærerenop på klassens resultater, og indsatser aft ales – hvilket forældrene orienteers om.

Inklusion
Inklusion er, som jeg også tidligere har skrevet, ét af de store indsatsområder I skolerne. Der oprettes ikke længere så mange specialklasser, da hensigten er, at børn skal gå i skole dér, hvor de bor, og at man i de lokale distriktsklasser skal etablere særlige specialpædagogiske tiltag, der kan være med til at hjælpe børn, der har særlige behov.


Det kan måske lyde svært, især når man ser det på „papir“ eller debatteret i pressen. Langt hen ad vejen er det min oplevelse, at det går rigtig godt – og især fordi lærerne og pædagogerne er meget professionelle i et arbejde, der handler om at kunne bruge hjerne og hjerte. Inklusionen kommer dog aldrig i mål, hvis ikke skolen og forældrene samarbejder om det! Som forældre har I en virkelig stor betydning for, om børn i jeres barns klasse oplever at være inkluderet! Det betyder meget, hvordan I taler om klassen og børnene i klassen – og især hvor aktivt I støtter op om de aktiviteter, der sker i klassen og skolen. Som noget nyt indkaldte vi i slutningen af oktober til et „inklusionsmøde“ for forældre i 0. klasserne! Foruden forældre deltog børnehaveklasselederne, ledelsen, skolebestyrelsesrepræsentanter plus skolens tre inklusionsvejledere. Vi vurderede eft erfølgende, at mødet havde været en succes, og vi så et stort forældreengagement i forhold til at være med til at løfte indsatsen. Tak for det!

Skolebestyrelsen
Vi har haft valg til skolebestyrelsen, og der er ikke sket meget nyt! Samtlige repræsentanter fra sidste års bestyrelse fortsætter, men der er kommet to nye suppleanter, som også er velkomne til møderne. Bestyrelsen har fokus på forældreinddragelse og skolehjemsamarbejdet. I starten af november afh oldtes et cafémøde for klasserådsrepræsentanter. Hensigten med mødet var at udvide kendskabet til klasserådsarbejdet og her også give idéer til arbejdet. Der kom fl ere gode fremtidige tiltag ud af mødet, bl.a. at vi fra næste skoleår indkalder til et fælles møde for alle klasserådsrepræsentanter umiddelbart efter det første forældremøde.

Lige nu venter (måske) en ny reform for folkeskolen. Set fra min stol er det store, spændende og ambitiøse tiltag, der lægges frem – noget som, hvis reformudspillet vedtages, vil forandre folkeskolen væsentligt. Der er nok ikke mange, der kan være uenige i, at det vil være kærkomment med fl ere timer i en hel del fag, og især hilser jeg velkommen, at sprogfagene opprioriteres. Som noget ganske nyt introduceres „aktivitetstimer“. Her tænker jeg, at det er særdeles vigtigt, at vi i skolen klart får defi neret, hvad timerne kan indeholde, så lærerne og pædagogerne oplever at være klædt på til at kunne varetage timerne, og ikke mindst at eleverne oplever timerne som fagligt vedkommende! Jeg er ikke i tvivl om, at det er et tema, jeg senere vil vende tilbage til. Lige nu venter en juleferie - en ferie, der for mange betyder meget samvær med familie og gode venner. En ferie med højtid og fortættet stemning, men også dage med afslapning og hygge. Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2012.

  • VI ANBEFALER: